Regulamin

Postanowienia ogólne

§1

 1. Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest projektem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 2. Organem prowadzącym jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 3. Organizatorzy Uniwersytetu Dziecięcego dbają o jak najwyższy poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 4. Siedzibą Uniwersytetu Dziecięcego jest siedziba Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, ul. Żeromskiego 5.

 §2

 1. Ideą Uniwersytetu Dziecięcego jest  rozwijanie intelektualnej, emocjonalnej i motorycznej sprawności słuchaczy, wyzyskanie naturalnej u dzieci pasji odkrywania i interpretacji świata zgodnie z preferencjami poznawczymi.
 2. Do zadań Uniwersytetu Dziecięcego należy:
 • organizacja zajęć w formie aktywizujących wykładów oraz ćwiczeń i warsztatów z różnych dziedzin nauki, rozwijających myślenie i komunikację naukową;
 • zapewnienie dzieciom środków i materiałów umożliwiających twórczą realizację zadań podczas zajęć (z wyjątkiem zajęć plastycznych), w tym indeksu i dyplomów uczestnictwa;
 • zapewnienie opieki merytorycznej i nadzoru podczas trwania zajęć;
 • organizacja Naukowego sympozjum dziecięcego, umożliwiającego prezentację osiągnięć i pasji naukowych małych studentów;
 1. Zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego odbywają się w systemie semestralnym. Na każdy semestr składa się cykl sześciu spotkań (wykładów + warsztatów). Edycja Uniwersytetu Dziecięcego to dwa semestry.
 2. Uniwersytet Dziecięcy ze względów organizacyjnych zastrzega sobie prawo organizacji zajęć warsztatowych w innych terminach niż zwyczajowe zajęcia wykładowe.
 3. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, ekspertów. Dodatkowo przy organizacji warsztatów Uniwersytet Dziecięcy angażuje studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w szczególności doktorantów i członków kół naukowych.
 4. Maksymalna liczba uczestników określana jest przez organizatora, zarówno w grupie warsztatowej jak i wykładowej odrębnie na każdą edycję.
 5. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego  jest odpłatne.
 6. Rodzice uiszczają opłatę semestralną do 10 października i 10 lutego.
 7. Odpłatność za rok zajęć podawana będzie do wiadomości w pierwszym dniu rekrutacji.

II
Zasady rekrutacji

§3

 1. Rejestracja na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego odbywa się wyłącznie przez internet. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Uczelni – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 2. Formularz rejestracyjny jest aktywny tylko w wyznaczonym przez Organizatorów czasie.
 3. Rekrutacja trwa od 1 sierpnia do 15 września.
 4. 30 września podawana jest lista osób przyjętych wraz z podziałem na warsztaty i terminarzem spotkań w I semestrze.
 5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. W szczególnych przypadkach czas przyjmowania zgłoszeń może zostać wydłużony.

§4

 1. Podstawowym kryterium przyjęcia do Uniwersytetu Dziecięcego jest wiek dziecka. Kwalifikacji podlegają uczniowie klas I – VI.
 2. O decyzji o przyjęciu decyduje kolejność rejestracji.

 

§5

 1. Lista przyjętych osób publikowana jest na stronie internetowej Uczelni.
 2. Jeżeli w formularzu rejestracyjnym został podany adres e-mail, informacja o przyjęciu dziecka jest również wysyłana na wskazany adres.
 3. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową.
 4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pierwszych zajęciach w semestrze powoduje skreślenie z listy uczestników.
 5. W przypadku wpłynięcia do siedziby Uniwersytetu Dziecięcego rezygnacji z uczestnictwa, zwalniane miejsca proponowane będą osobom z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń.

III
Organizacja i zasady uczestnictwa

§6

 1. Osoba zakwalifikowana do UD nabywa status uczestnika Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 2. Każdy uczestnik Uniwersytetu Dziecięcego otrzymuje indeks i składa ślubowanie.
 3. Uczestnik UD UJK zobowiązany jest do posiadania indeksu  podczas każdego spotkania.
 4. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać do Biura Uniwersytetu Dziecięcego pisemną prośbę o wydanie duplikatu.

§7

 1. Obowiązkiem Rodzica jest  zapewnienie dziecku bezpiecznej drogi na zajęcia oraz powrotu z nich.
 2. Podczas trwania zajęć rodzice i opiekunowie uczestników nie powinni opuszczać pomieszczeń Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

§8

 1. Semestr zalicza się na podstawie wpisów do indeksu, które potwierdzają obecności uczestnika na zajęciach. Uczestnik obecny na co najmniej 4 spotkaniach otrzymuje dyplom ukończenia semestru.
 2. Uczestnik obecny na wszystkich spotkaniach otrzymuje dyplom z wyróżnieniem.
 3. Dyplomy ukończenia wysyłane są na adres korespondencyjny podany w formularzu zgłoszeniowym.

§9

 1. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach.
 2. O fakcie rezygnacji rodzice powinni powiadomić Organizatorów pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

IV
Organizacja zajęć

§10

 1. Każde spotkanie składa się z wykładu i zajęć warsztatowych (wykład 30 –45 min, warsztaty 45- 90 min).W przypadku uczestnictwa w kilku warsztatach – terminy zostaną dostosowane do możliwości uczestnictwa.
 2. Uczestnik Uniwersytetu może wybrać maksymalnie dwa rodzaje warsztatów.
 3. Wykład odbywa się w jednej sali. Warsztaty organizowane są na terenie całego kampusu UJK z uwzględnieniem czasu potrzebnego na dotarcie na zajęcia. Za przejazd bądź przejście na warsztaty tematyczne odpowiedzialni są Rodzice, a UD nie pokrywa kosztów tych przejazdów.
 4. Grupa wykładowa jest jedna a ilość studentów nie powinna przekraczać 100 osób.
 5. Warsztaty realizowane są w mniejszych zespołach – liczących ok. 10–15 osób.

 

 

§11

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, organizatorów i opiekunów grup. W przypadku zakłócania przez uczestnika porządku zajęć, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników.
 3. Na zakończenie każdego spotkania uczestnik otrzymuje podpis prowadzącego  w indeksie.
 4. Każdy uczestnik Uniwersytetu Dziecięcego UJK zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych.

V
Postanowienia końcowe

§12

 1. Wraz z dokonaniem rejestracji do Uniwersytetu Dziecięcego UJK zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Uniwersytetu Dziecięcego UJK (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 2. Rodzice wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Uniwersytetu Dziecięcego UJK w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 3. Dokonanie zgłoszenia i udział dziecka  w zajęciach  Uniwersytetu Dziecięcego UJK są równoznaczne z wyrażeniem zgody Rodziców lub prawnych opiekunów na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej UJK.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Uniwersytetu Dziecięcego UJK.
 5. O wszelkich zmianach uczestnicy UD UJK informowani będą za pośrednictwem strony internetowej.