Regulamin

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

w ramach projektu: „Świętokrzyski Festiwal Najmłodszej Nauki”

§ 1
Słownik pojęć

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • Uniwersytet Dziecięcy  –  Uniwersytet  Dziecięcy  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego w Kielcach;
  • Regulamin – Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego;
  • uczestnik projektu realizowanego przez Uniwersytet Dziecięcy UJK, w tym:
   1. uczestnik niepełnoletni – uczeń szkoły podstawowej w wieku 7-15 lat, kształcący się w szkole podstawowej, który został zakwalifikowany jako uczestnik zajęć organizowanych przez Uniwersytet Dziecięcy;
   2. rodzic/opiekun prawny ucznia, który został zakwalifikowany jako uczestnik zajęć organizowanych przez Uniwersytet Dziecięcy;
   3. opiekun – rodzic/opiekun prawny ucznia będącego uczestnikiem zajęć organizowanych przez Uniwersytet Dziecięcy;
  • Biuro Uniwersytetu Dziecięcego – pokój 231 w budynku Wydziału Humanistycznego przy ulicy Uniwersyteckiej 17, 25-406 Kielce.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa cele i założenia Uniwersytetu Dziecięcego, a także zasady rekrutacji do realizowanych przez niego projektów, oraz prawa i obowiązki uczestników.
 2. Udział uczestników w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego realizowanych w ramach projektów jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jednak obowiązkową opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł lub 100 zł w przypadku rekrutacji dziecka i rodzica.
 3. Realizacja zajęć  w  ramach  Uniwersytetu  Dziecięcego  pokrywa  się  z  terminarzem  roku akademickiego i odbywa się w dwóch semestrach.
 4. Uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i pisemnego wyrażenia zgody na akceptację jego postanowień, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W imieniu niepełnoletnich uczestników Uniwersytetu Dziecięcego, oświadczenie, o jakim mowa w 4, podpisuje opiekun. Złożenie podpisu przez opiekuna poświadcza, że akceptuje on jego postanowienia, a także, że zapoznał on małoletniego uczestnika z treścią Regulaminu.

§ 3
Cele i założenia Uniwersytetu Dziecięcego UJK

 1. Celem głównym jest wzrost kompetencji uczestników Uniwersytetu Dziecięcego poprzez udział w działaniach dydaktycznych, w projektach, kursach edukacyjnych w ramach realizacji trzeciej misji uczelni, tj. społecznej odpowiedzialności nauki.
 2. Uniwersytet Dziecięcy ma za zadanie rozbudzenie w uczestnikach ciekawości poznawczej względem  otaczającego     świata,     kształcenie     umiejętności     twórczego     korzystania z nowoczesnych  technologii,   wdrożenie  do  efektywnego  współdziałania  w   zespole oraz nabywanie elementarnych umiejętności w obszarze komunikacji naukowej; zwiększenie kompetencji rodziców/ opiekunów prawnych w zakresie budowania relacji, wsparcia rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka oraz wzmocnienie więzi między nimi a dziećmi.
 3. Zajęcia dla uczestników Uniwersytetu Dziecięcego realizowane są w ramach modułów:
 • Moduł zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: CZŁOWIEK I NATURA
  Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji naukowych przez ogląd istotnych zagadnień z zakresu wiedzy o naturze, jej mechanizmów i praw, wzajemnych zależności ze światem ludzi oraz możliwości ich wyjaśniania na podstawie operacji myślowych (zadawanie pytań, wyciąganie wniosków).Efektem realizowanych zajęć będzie pobudzenie ciekawości poznawczej i dążenie  do wyjaśniania praw natury. Obszary tematyczne:
 1. Fizyka w kosmosie i na wyciągnięcie ręki;
 2. Życie to organizm;
 3. Wszystko jest chemią;
 4. Logika w ruchu, ruch w
 • Moduł  zajęć   edukacyjnych   dla   dzieci   i   młodzieży:   CZŁOWIEK   I   NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
  Celem zajęć jest rozwijanie podstawowych kompetencji informatycznych przez zapoznanie z zagadnieniami obejmującymi umiejętne oraz refleksyjne wykorzystanie TSI (technologie społeczeństwa informacyjnego) do nauki, komunikacji i rozrywki (kompetencje informatyczne). Efektem zajęć będzie pobudzenie lub weryfikacja u słuchaczy umiejętności w zakresie wybranych zagadnień komunikacyjno-informacyjnych w procesie poznawania, prezentowania i wymiany informacji, a także porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach (grupach) współpracy.Obszary tematyczne:
 1. Nowe media inaczej, czyli co może smartfon, tablet, komputer i konsola;
 2. W dwóch światach… Gry online i cyfrowe a rzeczywistość;
 3. Czy współczesna nauka może obyć się bez technologii informacyjnych?;
 4. Jak współdziałać w Internecie? Słowo, obraz, dźwięk i ich przetwarzanie w wirtualnej
 • Moduł zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO
  Celem modułu jest rozwijanie podstawowych kompetencji związanych z rozwijaniem ciekawości poznawczej, efektywnego uczenia się, kreatywności oraz umiejętności społecznych w zakresie empatii, twórczego rozwiązywania problemów i efektywnego współdziałania w zespole. Ponadto, w ramach zajęć, będą uwzględnione podstawowe kwestie dotyczące komunikacji interpersonalnej, werbalnej oraz niewerbalnej w kontekście porozumiewania się jako istotnego elementu sukcesu edukacyjnego.Efektem zajęć będzie ukształtowanie postawy społecznej otwartości i ustawicznego uczenia się.Obszary tematyczne:
 1. Homo loqens… Zasady dobrej komunikacji między ludźmi;
 2. Mózgowe treningi, czyli o uczeniu się przez całe życie;
 3. PR na co dzień, czyli praca nad swoim wizerunkiem;
 4. Jestem, więc działam! Wspólnota dobrych relacji w dążeniu do innowacyjności.
 • Moduł zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: CZŁOWIEK I KULTURA
  Celem zajęć jest rozwijanie świadomości kulturowej oraz ekspresji w zakresie twórczego wyrażania pomysłów, uczuć i doświadczeń za pomocą środków wyrazu takich jak dźwięk (muzyka), słowo (język i literatura), obraz (sztuka wizualna), a także wykorzystywania zasobów i dziedzictwa kulturowego do rozumienia aktualnych zjawisk otaczającego człowieka świata.Obszary tematyczne:
 1. Przeszłość jest trendy! Historia i prehistoria objaśnia nasz świat;
 2. Storytelling… słowo i opowieść w życiu codziennym i (biblio)terapii;
 3. Kreacje wizualne w przestrzeni online i offline;
 4. Dźwięk w percepcji i
 • Moduł zajęć edukacyjnych dla uczestników, będących rodzicami/ opiekunami prawnymi: RODZIC NA UNIWERSYTECIE
  Celem  zajęć  jest  rozwój  kompetencji  poznawczych,  społecznych  i  komunikacyjnych ważnych w wychowaniu i rozwijaniu pasji naukowych młodego pokolenia.Organizacja zajęć
 1. cykl zajęć  w  każdym  roku  akademickim  obejmuje  8   spotkań  oraz  Inaugurację i Absolutorium wraz z Sympozjum Naukowym Dzieci,
 2. uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego będący uczniami w jednej edycji Uniwersytetu Dziecięcego wezmą udział w dwóch modułach zajęć: w jednym z obszaru nauk ścisłych oraz w jednym z obszaru nauk humanistyczno-społecznych, co łącznie obejmuje 32 godziny dydaktyczne warsztatów oraz 8 godzin wykładów,
 3. uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego, będący rodzicem/opiekunem prawnym w jednej edycji Uniwersytetu Dziecięcego wezmą udział w jednym module zajęć dla rodziców, obejmującym łącznie 32 godziny dydaktyczne warsztatów oraz 8 godzin wykładów,
 4. miejscem odbywania zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego są obiekty UJK lub miejsca wskazane przez UDJK,
 5. w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w okresie stanu epidemii, zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej lub hybrydowej (stacjonarnej i zdalnej), gwarantującej realizację celów i założeń projektów w ramach Uniwersytetu Dziecięcego; szczegółowe zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej lub hybrydowej opracowuje i udostępnia uczestnikom Uniwersytetu Dziecięcego koordynator formalnych Uniwersytetu Dziecięcego,
 6. w  przypadku   odbywania   zajęć   w   ramach   Uniwersytetu   Dziecięcego   w   formie stacjonarnej w     okresie    stanu     epidemii,    obowiązują       zasady      przeciwdziałania rozprzestrzenianiu  się  koronawirusa  SARS-CoV-2,  do  przestrzegania  których  będą zobowiązani Uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego.

§ 4
Zasady rekrutacji

 1. Rejestracja na zajęcia odbywa się wyłącznie online (strona internetowa Uniwersytetu Dziecięcego).
 2. W celu zgłoszenia do uczestnictwa w Uniwersytecie Dziecięciem należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://dzieciecy.ujk.edu.pl/. Formularz może wypełnić jedynie osoba pełnoletnia.
 3. Formularz jest aktywny tylko w czasie podanym przez organizatorów, zgodnie z informacją na stronie https://dzieciecy.ujk.edu.pl/.
 1. Kryteria rekrutacji:
  • kryteria dostępu:
   1. wiek: 7-15 lat (uczniowie/uczennice),
   2. rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w UDJK (bez limitu wiekowego);
  • kryterium formalne – kompletność i poprawność zgłoszenia;

3) kryteria premiujące:

DZIECI I MŁODZIEŻ RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI
1.  Uczestnictwo w poprzednich edycjach Uniwersytetu Dziecięcego:

a)    brak uczestnictwa w zajęciach – 1 pkt,

b)   uczestnictwo w jednej edycji – 2 pkt,

c)    uczestnictwo w dwóch edycjach i więcej – 3 pkt

1.  Uczestnictwo w poprzednich edycjach Uniwersytetu Dziecięcego:

a)    brak uczestnictwa w zajęciach – 1 pkt,

b)   uczestnictwo w jednej edycji – 2 pkt,

c)    uczestnictwo w dwóch edycjach i więcej – 3 pkt

2.  Aktywność popularnonaukowa: Udokumentowany udział w konkursach/olimpiadach wiedzy/ sympozjach, debatach itp. – po 2 pkt za każde udokumentowane osiągnięcie 2.  Aktywność popularnonaukowa: Czynny i udokumentowany udział w konferencjach, debatach, sympozjach, warsztatach itp. – po 2 pkt za każde udokumentowane osiągnięcie.
 

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do projektu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

 

 1. Powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdzie Kierownik Uniwersytetu Otwartego, starszy referent administracyjny, koordynator formalnych Uniwersytetu Dziecięcego. Komisja dokona oceny formularzy zgłoszeniowych, sporządzi protokół z rekrutacji oraz listę osób zakwalifikowanych do udziału w Uniwersytecie Dziecięcym i listę rezerwową. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w zajęciach prowadzonych przez Uniwersytet Dziecięcy lub niedopełnienia przez nich  warunków  formalnych  w  określonym  czasie,  istnieje  możliwość  uzupełnienia  grupy o osoby z listy rezerwowej. Rekrutacja odbędzie się w terminie podanym przez Uniwersytet Dziecięcy, aż założony limit zostanie wyczerpany. W przypadku niewypełnienia limitu zgłoszeń zostanie  ogłoszona  rekrutacja  uzupełniająca  w  terminie  podanym  przez  Uniwersytet  Dziecięcy.
  W przypadku  takiej  samej  liczby  punktów,  o zakwalifikowaniu Uczestników  zdecyduje  kolejność zgłoszeń.
 2. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, przy czym w przypadku niepełnoletnich uczestników powiadomienie zostanie skierowane do
 3. Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane do wypełnienia formularza uczestnika, który znajduje się na stronie internetowej https://dzieciecy.ujk.edu.pl/.
 4. Dokumenty rekrutacyjne czytelnie wypełnione, wydrukowane i podpisane należy dostarczy do Biura Projektu w nieprzekraczalnym terminie podanym przez organizatora na stronie https://dzieciecy.ujk.edu.pl/.

UWAGA: Formularz uczestników niepełnoletnich podpisuje opiekun.

§ 5
Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu oraz opiekunów

 1. Uczestnicy Projektu mają prawo do nieodpłatnego udziału w zajęciach zgodnie z postanowieniami niniejszego
 2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do stosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu; uczestnictwa w działaniach projektowych przewidzianych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego i potwierdzania swojej obecności, w sposób przyjęty dla danego modułu; słuchania poleceń prowadzącego  zajęcia,  osób  reprezentujących  Uniwersytet  Dziecięcy  i  zachowania  zgodnie z zasadami obowiązującymi na

UWAGA: W przypadku zakłócania przez Uczestników porządku zajęć, Uniwersytet Dziecięcy zastrzega sobie prawo do skreślenia ich z listy uczestników;

 1. Uczestnicy są zobowiązani do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach. Brak usprawiedliwienia 3 kolejnych nieobecności skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Usprawiedliwienia nieobecności uczniów dokonuje opiekun;
 2. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych oraz komunikatów przesyłanych drogą e-mailową na podane w formularzu zgłoszeniowym
 3. W przypadku zajęć w formie stacjonarnej opiekun jest zobowiązany do:
  • zapewnienia bezpiecznej drogi na zajęcia oraz powrotu z nich – podczas trwania zajęć Opiekun nie powinien opuszczać pomieszczeń, w których organizowane są zajęcia;
  • zapewnienia opieki podczas zajęć – uczestnicy niepełnoletni podczas zajęć są pod opieką Opiekuna, nie mogą samowolnie opuszczać sali, ani oddalać się od miejsca odbywania się zajęć bez wiedzy i zgody organizatora;
  • pokrycia szkód spowodowanych  przez  niepełnoletnich  uczestników  przed,  w trakcie  i  po zajęciach.
 1. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia czy wypadki uczestników projektu po zakończeniu zajęć, jak i nie ponosi odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników pozostawionych bez opieki opiekuna po zakończeniu zajęć.
 2. Uczestnicy uniwersytetu mają prawo do rezygnacji z zajęć w przypadku zaistnienia ważnych O fakcie rezygnacji należy powiadomić pisemnie organizatora.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. W uzasadnionych przypadkach, Uniwersytet Dziecięcy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie  trwania  cyklu  zajęć w ramach  danego projektu, w tym  gdy potrzeba dokonania zmiany wynikać będzie z przepisów prawa, przepisów UJK oraz gdy wprowadzenie zmiany będzie uzasadnione potrzebą właściwej realizacji projektu.
 1. Zmiana Regulaminu obowiązuje od następnego dnia od daty jej ogłoszenia w sposób przyjęty dla ogłoszenia