O projekcie

 

PODSUMOWANIE PIERWSZEJ EDYCJI PROJEKTU „ŚWIĘTOKRZYSKI FETIWAL NAJMŁODSZEJ NAUKI”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI

Nazwa zadania:
Świętokrzyski Festiwal Najmłodszej Nauki

Dofinansowanie:
165 665,00 zł

Całkowita wartość:
186 265,00 zł

Opis zadania:
Celem projektu jest opracowanie kompleksowego programu i organizacja cyklu comiesięcznych wykładów/komunikatów i warsztatów naukowo-dydaktycznych popularyzujących w przystępnej formie wśród młodego pokolenia wyniki badań naukowych prowadzonych w uniwersytecie w ramach dwóch edycji (I edycja – r. akademicki 2022/2023 oraz II edycja – r. akad. 2023/2024) Świętokrzyski Festiwal Najmłodszej Nauki będzie realizowany w oparciu o cztery interdyscyplinarne moduły tematyczne: 1) Człowiek i natura; (2) Człowiek i kultura; (3) Człowiek i społeczeństwo;(4) Człowiek i nowoczesne technologie. Podstawą koncepcji programowej projektu jest wizja współczesnego człowieka ujmowanego holistycznie, ulegającego przeobrażeniom wraz z naturą, w której żyje, tworzącego i reinterpretującego kulturę, wypełniającego zobowiązania społeczne i obywatelskie czy redefiniującego swój status w obszarze nowoczesnych technologii.

Oferta skierowana jest do uczniów/uczennic szkół podstawowych w wieku 7-15 lat oraz do rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w UDJK.

Efektem projektu będzie przyrost wiedzy uczestników (dzieci i młodzieży) na temat prowadzenia różnorakich badań naukowych w uczelniach wyższych i użyteczności ich wyników w życiu codziennym, a także przyrost kompetencji społecznych w zakresie rozwijania współpracy w zespole, kreatywności oraz inicjatywności. W ramach aktywności sprawdzających oddziaływanie projektu znajduje się także Sympozjum Naukowe Młodych, w ramach którego uczestnicy projektu zaprezentują swoje pierwsze dokonania badawcze, inspirowane komunikatami i warsztatami naukowymi odbytymi w ramach aktywności festiwalowych.


Projekt „Świętokrzyski Festiwal Najmłodszej Nauki” autorstwa zespołu pod kierunkiem dr hab. Anny Wileczek, prof UJK uzyskał finansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Społeczna odpowiedzialność nauki” (nr 2 na liście rankingowej) i będzie realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego na Uniwersytecie Dziecięcym UJK.

Wszystkie wykłady i warsztaty w latach 2022-2024 odbędą dla słuchaczy UDJK bezpłatne!

W związku z tym w dniach 26.09-30.09. 2022 r. przewidziana jest rekrutacja uczestników – dzieci w wieku 7-15 lat oraz rodziców/opiekunów.

Więcej informacji oraz program I edycji ŚFNN na stronie https://dzieciecy.ujk.edu.pl/rekrutacja/ oraz https://www.facebook.com/dzieciecy.ujk/

Zapraszamy serdecznie! 

Program zajęć

Harmonogram zjazdów

Regulamin