O nas

Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachudjk-logo

ROZUMIEM, UMIEM, WIEM!

Drogi Słuchaczu,

skoro czytasz te słowa, więc zapewne interesuje Cię zabawa w studiowanie. Zapewniamy, że to fascynująca przygoda dla dzieci ze szkoły podstawowej. Odkrywany przed Tobą i z Tobą świat, opisujemy to, co widzialne, podpatrujemy to, co niewidzialne. Proponujemy Ci inne spojrzenie na przyrodę i człowieka, na jego myśli i dzieła. Bierzemy pod lupę przeszłość i przyszłość, przekonujemy, ze nauka jest fascynująca i pożyteczna! Odpowiemy wspólnie na trudne pytania: te zwykłe i niezwykłe na wykładach, zespołowo poszukamy innowacyjnych rozwiązań na warsztatach i ćwiczeniach.

Udokumentujemy Twoją aktywność zaliczeniem, a na koniec otrzymasz dyplom Uniwersytetu Dziecięcego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zapraszamy! Czekamy na Ciebie!

Cel

Celem Uniwersytetu Dziecięcego Jana Kochanowskiego jest stymulowanie intelektualnego, emocjonalnego i aksjologicznego rozwoju dzieci w wieku 7 – 12 lat przez działania stanowiące inspirację do twórczego myślenia, opisu i interpretacji świata natury i kultury oraz odnajdywania  i realizacji własnych zainteresowań i pasji naukowych. Projekt oparty na teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera zakłada wyzyskanie potencjału intelektualnego dzieci, reprezentujących różne preferencje poznawcze.

Twórczy kontakt z nauką i kulturą dzieci, nowoczesny i aktywizujący sposób podawania treści naukowych, próba wieloaspektowej interpretacji ważnych zagadnień empirycznych i kulturowych powodują, że dzieci poszerzają swoją wiedzę o aspekty, które nie są uwzględniane w programach szkolnych. Ponadto mają one możliwość znalezienia się w przestrzeni uniwersytetu, w salach wykładowych, laboratoriach badawczych, w uczelnianej auli, czyli miejscach zwykle dla nich niedostępnych, zarezerwowanych dla dorosłych i kojarzących się z naukową powagą.

 

 

Program

Pobierz program 2 edycji Uniwerstetu Dziecięcego UJK w Kielcach

I. Założenie i cele:

We współczesnym świecie coraz większą wagę przykłada się do popularyzacji wiedzy wśród pokoleń wstępujących, opartej nie na transferze postfiguratywnym, ale na jej wspólnym odkrywaniu i kreowaniu w instytucjach i ośrodkach naukowych (Wileczek, Lewicka-Kalka, Ziółkowski 2018: 343-361). Zmieniająca się idea współczesnej edukacji generuje także różnicę w postrzeganiu funkcji nauczyciela i wykładowcy, którego zadaniem staje się przede wszystkim stymulowanie intelektualnego, emocjonalnego i aksjologicznego rozwoju uczących się podmiotów przez interakcje edukacyjne. Owe interakcje – aranżowane lub spontaniczne – inspirują uczestników do twórczego myślenia, uważnego oglądu i interpretacji świata natury i kultury, rozwiązywania problemów oraz odnajdywania i realizacji własnych zainteresowań i pasji naukowych. Nowoczesne projekty edukacyjne powinny więc zakładać przede wszystkich spożytkowanie potencjału intelektualnego dzieci, prezentujących różne preferencje poznawcze i różne, często nieszablonowe, interpretacje rzeczywistości. Fundamentem, na którym buduje się interakcję, staje się sytuacja problemowa, związana ze znanymi z codzienności lub z historii nauki, doświadczeniami lub ustaleniami. Problem, wątpliwość, pytanie generują w sposób niejako naturalny ciekawość poznawczą, a także twórczy kontakt z nauką i kulturą, a także próby interpretacji  określonych zagadnień natury poznawczej, empirycznej czy społeczno- kulturowej. Ponadto preferencja treści, dotyczących interesujących i aktualnych problemów powoduje, że podmioty poszerzają swoją wiedzę o aspekty, które nie są uwzględniane w programach szkolnych, przez co mają świadomość nie tylko aktualności zdobywanej wiedzy, ale także jej funkcjonalności, interdyscyplinarności i przydatności.

Program „Razem odkrywamy świat na UDUJK w Kielcach” nawiązuje do wskazanych wyżej założeń. Obejmuje koncepcję merytoryczną i sposoby realizacji (działania dydaktyczne) kursu popularyzującego wiedzę dla dzieci z klas 1-8 szkoły podstawowej oraz ich rodziców/opiekunów w ramach Uniwersytetu Dziecięcego Jana Kochanowskiego w Kielcach i we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, czyli Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim.

 Głównym celem programu jest stymulowanie rozwoju kompetencji naukowych wskazanych podmiotów przez ogląd istotnych zagadnień z obszaru wiedzy o naturze, wiedzy o kulturze, wiedzy o nowoczesnych technologiach oraz wiedzy o społeczeństwie.

            Cel związany z przygotowaniem merytorycznym i realizacją zajęć dla dzieci i ich opiekunów koreluje z celem szczegółowym POWER, czyli podniesieniem kompetencji odbiorców spoza środowiska akademickiego uczestniczących w edukacji na wyższy poziom odpowiadający potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach „Trzeciej Misji Uczelni”. Tym samym wpisuje się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki.

Program opracowano z uwzględnieniem perspektywy równości płci, nieumacniania istniejących stereotypów na temat kobiet i mężczyzn lub stereotypowego podziału ról.

II. Koncepcja kształcenia:

            Program obejmuje koncepcję i realizację działań dydaktycznych dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa  wyższego wspólnie z Partnerem (Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym). Projektuje działania dydaktyczne w ramach popularyzacji nauki, które służą rozwijaniu u uczestników (dzieci i dorosłych) kompetencji ogólnych w zakresie:

 • poszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej ( w tym pedagogicznej);
 • stymulacji rozwoju ciekawości poznawczej
 • nabywania umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • pobudzania aktywności kulturalnej oraz edukacyjnej;
 • aktywizacji społecznej;
 • zapobiegania społecznemu wykluczeniu (KD6).

Interdyscyplinarność prezentowanego programu służy także rozbudzeniu ciekawości poznawczej, uwrażliwieniu na świadome i kreatywne wykorzystanie TIK we współczesnej rzeczywistości, dążeniu do efektywnej komunikacji interpersonalnej, współdziałaniu i twórczemu rozwiązywania problemów w grupie społecznej, wzbudzeniu wrażliwości na sztukę i zachęcaniu do twórczości własnej.

Autorzy programu zakładają, że jego realizacja przyczyni się do lepszego zrozumienia świata, siebie, stosunków społecznych przez uczestników, a przez to do efektywnego rozpoznawania swoich potrzeb nie tylko na ścieżkach edukacji, ale też w aspekcie rozwoju zawodowego i społecznego. U uczestników nastąpi wzrost samooceny i świadome planowanie własnego rozwoju, a także przyrost motywacji do podjęcia aktywności w procesie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji w środowisku społecznym (np. w rodzinie zaangażowanej wraz z dzieckiem oraz rówieśników). Z kolei środowisko akademickie przez aktywne i bezpośrednie uczestnictwo we wskazanych działaniach pozna potrzeby dzieci szkolnych, ich opiekunów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie realizacji służebnej roli wobec społeczeństwa (por. III misja uczelni).

Program zakłada realizację cyklu zajęć dydaktycznych dla dzieci na etapie szkoły podstawowej oraz ich opiekunów (rodziców) w czterech modułach tematycznych;

 1. Człowiek i natura
 2. Człowiek i kultura
 3. Człowiek i nowoczesne technologie
 4. Człowiek i społeczeństwo.

Zajęcia dla dzieci odbywają się w ramach dwóch modułów określonych ze względu na idee adekwatności i dostosowania treści do określonej grupy wiekowej:

 • Adepci (klasy 1-3) – realizacja zagadnień programowych z modułów: Człowiek i natura oraz Człowiek i kultura;
 • Juniorzy (klasy 4-5) – realizacja zagadnień programowych z modułów: Człowiek i nowoczesne technologie oraz Człowiek i społeczeństwo;
 • Mistrzowie (klasy 6-8) – realizacja zagadnień programowych z modułów: Człowiek i nowoczesne technologie oraz Człowiek i społeczeństwo.

Zajęcia w obrębie modułów są realizowane w ramach jednostek dydaktycznych podzielonych na warsztaty i wykłady.

Z kolei zajęcia dla dorosłych obejmują tematykę warsztatów w ramach czterech wskazanych w programie modułów oraz wykładów otwartych, tj.:

 • Rodzice:
  Zajęcia warsztatowe w ramach modułów: Człowiek i nowoczesne technologi, Człowiek i społeczeństwo oraz Człowiek i natura i Człowiek i kultura. Wykłady otwarte realizowane wspólnie z dzieckiem przypisanym do odpowiedniej kategorii wiekowej (zob. wyżej).

Każdy z uczestników projektu odbywa zajęcia warsztatowe w liczbie 32 godzin oraz wykładowe w liczbie 8 godzin Cały cykl zajęć zaplanowany został na 8 zjazdów, od października do czerwca. Jedno spotkanie obejmuje 4h warsztatów, po 2h z 2 wybranych modułów, oraz uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszących w ramach inauguracji, absolutorium i sympozjum naukowego.

Wskazane działania wykorzystują edukacyjne zasoby uczelni, takie jak np. kadra naukowa oraz przestrzeń dydaktyczną: laboratoria, sale wykładowe, specjalistyczne pracownie i jednostki pomocnicze (np. serwerownia, centrum medialne, biblioteka). Zajęcia prowadzone są przez kadrę akademicką UJK, naukowców z ośrodków współpracujących, ekspertów lub sprawdzone i wyselekcjonowane podmioty edukacyjne Zapewnia to zarówno wysoki poziom merytoryczny, różnorodność form przekazu wiedzy, uatrakcyjnienie zajęć, jak i szerokie oddziaływanie edukacyjne. Ponadto każda grupa małoletnich ma swojego opiekuna, który dba o bezpieczeństwo dzieci podczas przerw między zajęciami, przeprowadza grupę do sal i laboratoriów, pomaga w prowadzeniu eksperymentów przez dzieci, a także w ramach obserwacji uczestniczącej prowadzi ewaluację efektów kształcenia przez analizę postępów poznawczych i umiejętności słuchaczy (na podstawie Karty ewaluacji kompetencji UP) .

 

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

Kierownik projektu, koordynator ds. programowych
dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK

Zastępca kierownika projektu, koordynator ds. formalnych
dr Agnieszka Rosińska-Mamej

Strona internetowa:
inż. Grzegorz Baran

Biuro projektu, planowanie zajęć, koordynator asystentów UDJK
mgr Dominika Czarnota-Zdybicka 
tel. 509711467
tel. 41 349 6814