Regulamin

Regulamin

projektu „RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach”

(pobierz w wersji pdf)

 

§ 1. Słownik pojęć

 1. Projekt – projekt pn.: „RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym realizowany od: 2019-09-01do: 2022-08-31;
 2. Uczestnik Projektu

1) uczeń/uczennica szkoły podstawowej w wieku 6-15 lat, kształcący się w szkole podstawowej na terenie woj. świętokrzyskiego oraz miejscowości ościennych województwa świętokrzyskiego, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu

albo

2 ) rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy, który został zakwalifikowany do Projektu,

 1. Opiekun – rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy będącej uczestnikiem projektu
 2. Realizator Projektu – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, będący Wnioskodawcą projektu pn.: RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach o numerze: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18;
 3. Partner Projektu – Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (wydzielona jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Świętokrzyskiego);
 4. Biuro Projektu – pomieszczenie zlokalizowane w budynku Wydziału Pedagogicznego (Instytutu Pedagogiki) przy ul. Krakowskiej 11, 25-029 Kielce.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa cele i założenia Projektu, zasady rekrutacji oraz prawa i obowiązki Uczestników.

2.Projekt realizowany jest przez Realizatora Projektu i Partnera Projektu.

3.Udział Uczestników Projektu w ramach Projektu jest bezpłatny, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.Termin realizacji Projektu obejmuje okres od 2019-09-01do 2022-08-31.

5.Uczestnik Projektu jest zobowiązany są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i pisemnego wyrażenia zgody na akceptację jego postanowień, co potwierdzają złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W imieniu Uczestnika Projektu będącego uczniem/uczennicą, oświadczenie o jakim mowa w ust.5 podpisuje Opiekun, złożenie podpisu przez Opiekuna poświadcza iż akceptuje jego postanowienia a także iż zapoznał on ucznia/uczennicę z treścią Regulaminu  

 

§ 3. Informacje ogólne o Projekcie

1. Projekt pn.: RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach o numerze: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

2. Projekt skierowany jest do 350 Uczestników projektu w tym 260 uczniów/uczennic i 90 rodziców/opiekunów prawnych uczniów/uczennic. Przy czym Uczestnikiem projektu może być rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy zakwalifikowanego do projektu, w danej edycji.

3.Okres realizacji Projektu w trzech edycjach: pierwsza od 2019-09-01 do 2020-08-31., druga  od 2020-09-01 do 2021-08-31, trzecia od 2021-09-01 do: 2022-08-31.

4. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji Uczestników Projektu poprzez udział w działaniach dydaktycznych, tj. w kursach edukacyjnych w ramach realizacji trzeciej misji uczelni.

5. Projekt ma za zadanie:

1) rozbudzenie w uczniach/uczennicach ciekawości poznawczej względem otaczającego świata, kształcenie umiejętności twórczego korzystania z nowoczesnych technologii, wdrożenie do efektywnego współdziałania w zespole oraz nabywanie elementarnych umiejętności w obszarze komunikacji naukowej

2) zwiększenie kompetencji Uczestników Projektu będących rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie budowania relacji i wzmocnienie więzi miedzy rodzicami a dziećmi.

 

§ 4. Cele i założenia projektu

1. Zajęcia dla uczestników projektu realizowane są w ramach modułów:

A. Moduł zajęć edukacyjnych dla uczniów/uczennic CZŁOWIEK I NATURA

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji naukowych przez ogląd istotnych zagadnień z zakresu wiedzy o naturze, jej mechanizmów i praw, wzajemnych zależności ze światem ludzi oraz możliwości ich wyjaśniania na podst. operacji myślowych (zadawanie pytań, wyciąganie wniosków).

Efektem realizowanych zajęć będzie pobudzenie ciekawości poznawczej i dążenia do wyjaśniania praw przyrody wokół człowieka.

Obszary tematyczne:

1). Fizyka w kosmosie i na wyciągnięcie ręki

2). Życie to organizm

3). Wszystko jest chemią

4). Logika w ruchu, ruch w logice!

B. Moduł zajęć edukacyjnych dla uczniów/uczennic CZŁOWIEK I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Celem zajęć jest rozwijane podstawowych szeroko rozumianych kompetencji informatycznych przez ogląd zagadnień obejmujących umiejętne oraz refleksyjne wykorzystanie TSI (technologie społeczeństwa informacyjnego) do nauki, komunikacji i rozrywki (kompetencje informatyczne).

Efektem zajęć będzie pobudzenie lub weryfikacja u słuchaczy umiejętności w zakresie wybranych technik komunikacyjno-informacyjnych w procesie poznawania, prezentowania i wymiany informacji, a także porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach (grupach)współpracy.

Obszary tematyczne:

1). Nowe media inaczej, czyli co może smartfon, tablet, komputer i konsola

2). W dwóch światach… Gry online i cyfrowe a rzeczywistość

3). Czy współczesna nauka może obyć się bez technologii informacyjnych?

4). Jak współdziałać w Internecie ? Słowo, obraz, dźwięk i ich przetwarzanie w wirtualnej przestrzeni

C. Moduł zajęć edukacyjnych dla uczniów/uczennic CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO

Celem modułu jest rozwijanie podstawowych kompetencji związanych z rozwijaniem ciekawości poznawczej i efektywnego uczenia się, kreatywności i inicjatywności oraz umiejętności społecznych w zakresie empatii, twórczego rozwiązywania problemów i efektywnego współdziałania w zespole. Ponadto w ramach zajęć będą uwzględnione podstawowe kwestie dotyczące komunikacji interpersonalnej, werbalnej, niewerbalnej w kontekście porozumienia, co stanowi istotny element sukcesu edukacyjnego. Efektem zajęć będzie ukształtowanie postawy społecznej otwartości.

Obszary tematyczne:

1). Homo loqens… Zasady dobrej komunikacji między ludźmi

2). Mózgowe treningi, czyli o uczeniu się przez całe życie

3). PR na co dzień, czyli praca nad swoim wizerunkiem

4). Jestem, więc działam! Wspólnota dobrych relacji w dążeniu do innowacyjności

D. Moduł zajęć edukacyjnych dla uczniów/uczennic CZŁOWIEK I KULTURA

Celem zajęć jest rozwijanie świadomości kulturowej a także ekspresji w zakresie twórczego wyrażania pomysłów, uczuć, doświadczeń za pomocą środków wyrazu takich jak dźwięk (muzyka), słowo, obraz (sztuka wizualna), a także wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego do rozumienia aktualnych zjawisk otaczającego człowieka świata.

Obszary tematyczne:

1). Przeszłość jest trendy! Historia i prehistoria objaśnia nasz świat

2). Storytelling… słowo i opowieść w życiu codziennym i (biblio)terapii

3). Kreacje wizualne w przestrzeni online i ofline

4). Dźwięk w percepcji i sztuce

E. Moduł zajęć edukacyjnych dla Uczestników Projektu będących rodzicami/opiekunami prawnymi RODZIC NA UNIWERSYTECIE

Celem zajęć jest rozwój kompetencji społecznych i komunikacyjnych ważnych w wychowaniu i rozwijaniu pasji naukowych młodego pokolenia.

 

2. Uczestnik projektu: uczeń/uczennica będzie mógł wziąć udział tylko w 2 edycjach, rodzic/opiekun prawny w 1 edycji.

3. Cykl zajęć w każdej edycji projektu obejmuje 8 spotkań oraz Inaugurację i Absolutorium wraz z Sympozjum Naukowym Dzieci CZŁOWIEK ZMIENIA ŚWIAT.

4. Uczestnik projektu będący uczniem uczennicą w jednej edycji będzie uczestniczyć
w dwóch modułach zajęć:  w jednym z kręgu nauk ścisłych oraz w jednym z kręgu nauk humanistyczno-społecznych; łącznie w 32 godzinach warsztatów oraz w 8 godz. wykładów.

4. Uczestnik projektu będący rodzicem/opiekunem prawnym w jednej edycji będzie uczestniczyć w jednym module zajęć, łącznie w 32 godzinach warsztatów.  

6. Miejsce realizacji projektu – teren Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Realizatora Projektu w Kielcach oraz teren obiektów Partnera Projektu w Podzamczu.

 

§ 5. Zasady rekrutacji

1. Rejestracja na zajęcia odbywa się wyłącznie przez Internet.

2. W celu zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://dzieciecy.ujk.edu.pl/. Formularz może wypełnić jedynie osoba pełnoletnia.

3. Formularz jest aktywny tylko w czasie podanym przez organizatorów – informacja na stronie https://dzieciecy.ujk.edu.pl/.

4. Kryteria rekrutacji:

1) Kryteria dostępu:

 • – wiek: 6-15 lat (uczniowie/uczennice),
 • -wiek: 23-60 lat (rodzice/opiekunowie prawni)

2) Kryteria formalne:

 • – kompletność i poprawność zgłoszenia.

3) Kryteria premiujące dla uczniów/uczennic :

 • – miejsce zamieszkania: teren wiejski – 5p., miejski – 0p,
 • – orzeczenie o niepełnosprawności-5p
 • – uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego UJK (dzieci):
 • – brak uczestnictwa w zajęciach – 5p,
 • – uczestnictwo w 1 edycji – 2p,
 • – uczestnictwo w 2 edycjach – 1p.

4) Kryteria premiujące dla rodziców/opiekunów prawnych:

wykształcenie:

 • – podstawowe – 5p,
 • – średnie – 2p,
 • – wyższe – 0 p,

5. Powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdzie Kierownik Projektu, specjalista ds. dokumentacji, przedstawiciel Partnera. Komisja dokona oceny formularzy zgłoszeniowych, sporządzi protokół z rekrutacji oraz listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i listę rezerwową. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w projekcie lub niedopełnieniu warunków formalnych w określonym czasie istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osoby z listy rezerwowej. Rekrutacja będzie się odbywała w sposób ciągły, do momentu skompletowania listy UP. W przypadku takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu UP do projektu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

6. Osoby zakwalifikowane do Uczestnictwa w projekcie zostaną powiadomione mailowo, przy czym w przypadku uczniów/uczennic powiadomienie zostanie skierowane do Opiekuna.

7. Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane do wypełnienia Formularza Uczestnika, który wypełniony, wydrukowany i podpisany należy dostarczyć do Biura Projektu w terminie podanym przez organizatora na stronie https://dzieciecy.ujk.edu.pl/.  Formularz ucznia/uczennicy podpisuje Opiekun.

 

§ 7. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Opiekuna

1. Uczestnik Projektu ma prawo do nieodpłatnego udziału w zajęciach zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

 1. stosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu,
 2. uczestnictwa w działaniach projektowych przewidzianych w ramach Projektu i potwierdzania swojej obecności, w sposób przyjęty dla danego modułu
 3. do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, osób reprezentujących Realizatora Projektu lub Partnera Projektu i zachowania zgodnie z zasadami obowiązującymi u Realizatora Projektu lub Partnera projektu. W przypadku zakłócania przez Uczestnika porządku zajęć, Realizator Projektu zastrzegają sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników.
 4. usprawiedliwienia w ciągu 3 dni nieobecności na zajęciach; brak takiego usprawiedliwienia skutkuje skreśleniem z listy uczestników, usprawiedliwienia nieobecności ucznia/uczennicy dokonuje Opiekun
 5. zapoznania się z harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych,
 6. w przypadku rodziców/opiekunów prawnych do wypełnienia ankiety na początku i na końcu cyklu spotkań,

3. Opiekun jest zobowiązany do:

 1. zapewnienia bezpiecznej drogi na zajęcia oraz powrotu z nich. Podczas trwania zajęć Opiekun nie powinien opuszczać pomieszczeń, w których organizowane są zajęcia,
 2. zapewnienia opieki podczas zajęć. Uczniowie/uczennice podczas zajęć są pod opieką Opiekuna,  nie mogą samowolnie opuszczać sali, ani oddalać się od miejsca odbywania się zajęć bez wiedzy i zgody organizatora.
 3. zobowiązany jest do pokrycia szkód spowodowanych przez ucznia/uczennice 
  w przed, trakcie i bezpośrednio po zajęciach.

4. Realizator Projektu oraz Partner Projektu  nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia czy wypadki Uczestników projektu po zakończeniu zajęć, jak i nie ponoszą odpowiedzialności za uczniów/uczennice pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

5. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z projektu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. O fakcie rezygnacji należy powiadomić pisemnie Realizatora Projektu.

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. W uzasadnionych przypadkach, Realizator Projektu i Partner Projektu zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Projektu , w tym gdy potrzeba dokonania zmiany wynikać będzie z przepisów prawa, postanowień umowy o dofinansowanie projektu, zaleceń instytucji pośredniczącej lub/i finansującej oraz gdy wprowadzenie zmiany będzie uzasadnione potrzebą właściwej realizacji projektu.
 2. Zmiana Regulaminu obowiązuje od następnego dnia od daty jej ogłoszenia w sposób przyjęty dla ogłoszenia Regulaminu.