Regulamin

Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego UJK

 

I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest projektem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest to realizacja strategii UJK – w zakresie Uniwersytetu Otwartego,  współpracy ze środowiskiem lokalnym, upowszechnianiem nauki wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest organizatorem Uniwersytetu Dziecięcego.  
 3. Organizator Uniwersytetu Dziecięcego dba o jak najwyższy poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 4. Zajęcia  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbywają się na terenie kampusu UJK.

§ 2

 1. Celem Uniwersytetu Dziecięcego jest  rozwijanie intelektualnej, emocjonalnej i motorycznej sprawności słuchaczy, rozwijanie naturalnej u dzieci pasji odkrywania i interpretacji świata zgodnie z preferencjami poznawczymi.
 2. Do zadań Uniwersytetu Dziecięcego należy:
  • 1. organizacja zajęć w formie aktywizujących wykładów oraz ćwiczeń i warsztatów z różnych dziedzin nauki, rozwijających myślenie i komunikację naukową;
  • 2. zapewnienie dzieciom środków i materiałów umożliwiających twórczą realizację zadań podczas zajęć, w tym indeksu i dyplomów uczestnictwa;
  • 3. zapewnienie opieki merytorycznej i nadzoru podczas trwania zajęć.
 3. Zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego odbywają się w systemie semestralnym. Na każdy semestr składa się cykl sześciu spotkań tj. wykładów oraz warsztatów. Każda edycja Uniwersytetu Dziecięcego trwa dwa semestry.
 4. UJK ze względów organizacyjnych zastrzega sobie prawo organizacji zajęć warsztatowych w innych terminach niż zwyczajowe zajęcia wykładowe.
 5. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, ekspertów. Dodatkowo przy organizacji warsztatów Uniwersytet Dziecięcy angażuje studentów UJK o w szczególności doktorantów i członków kół naukowych.
 6. Maksymalna liczba uczestników określana jest przez organizatora, zarówno w grupie warsztatowej jak i wykładowej odrębnie na każdą edycję.
 7. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego  jest odpłatne.  
 8. Rodzice lub opiekunowie prawni uiszczają opłatę semestralną za daną edycję w dwóch ratach tj.  do 10 października i 10 lutego.
 9. Wysokość opłat  za daną edycję podawana będzie do wiadomości w pierwszym dniu rekrutacji.
 10. UJK  nie zwraca opłat za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału.

II
Zasady rekrutacji

§ 3

 1. Rejestracja na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego odbywa się wyłącznie przez Internet. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej UJK.
 2. Formularz rejestracyjny jest aktywny tylko w wyznaczonym przez Organizatorów czasie.
 3. Rekrutacja trwa od 15 czerwca do wyczerpania limitu miejsc.
 4. Po zamknięciu rekrutacji (tj. wyczerpaniu miejsc lub po dniu 30 września) podawana jest lista osób przyjętych wraz z podziałem na warsztaty i terminarzem spotkań w I semestrze.
 5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń – kolejność rejestracji na stronie internetowej.
 6. Na każdą edycję odbywa się odrębna rekrutacja online.
 7. W szczególnych przypadkach czas przyjmowania zgłoszeń może zostać wydłużony, co zostanie podane do publicznej wiadomości.  
 8. Rodzic lub opiekun prawny decyduje co do ewentualnego ubezpieczenia uczestnika Uniwersytetu  Dziecięcego na własny koszt.

§ 4

 1. Podstawowym kryterium przyjęcia do Uniwersytetu Dziecięcego jest wiek dziecka tj. od 7-do 14 lat.
 2.  Kwalifikacji podlegają wyłącznie uczniowie klas I – VIII.

§ 5

 1. Jeżeli w formularzu rejestracyjnym został podany adres e-mail, informacja o przyjęciu dziecka jest  wysyłana na wskazany adres lub ogłaszana w elektronicznym systemie rekrutacji UD UJK.
 2. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową.
 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pierwszych zajęciach w semestrze powoduje skreślenie z listy uczestników.
 4. W przypadku wpłynięcia do siedziby Uniwersytetu Dziecięcego rezygnacji z uczestnictwa lub skreślenia w zgodnie z ust. 3 zwalniane miejsca proponowane będą osobom z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń.

III
Organizacja i zasady uczestnictwa

§ 6

 1. Osoba zakwalifikowana do UD nabywa status uczestnika Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 2. Każdy uczestnik Uniwersytetu Dziecięcego otrzymuje indeks i składa ślubowanie.
 3. Uczestnik UD UJK zobowiązany jest do posiadania indeksu  podczas każdego spotkania.
 4. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać do Biura Uniwersytetu Dziecięcego pisemną prośbę o wydanie duplikatu.

§ 7

 1. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do zajęć jest złożenie oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego o akceptacji niniejszego regulaminu oraz wnoszeniu opłata w określonej wysokości.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego  jest  zapewnienie uczestnikowi  bezpiecznej drogi na zajęcia oraz powrotu z nich. 
 3. Podczas trwania zajęć rodzice i opiekunowie uczestników nie powinni opuszczać pomieszczeń Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, w których organizowane są zajęcia.
 4. Podczas zajęć uczestnicy  zachowują się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkołach
  i stosują się do poleceń organizatora.
 5. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia szkód spowodowanych przez uczestnika  w przed, trakcie i bezpośrednio po zajęciach.
 6. Uczestnicy podczas zajęć są pod opieką rodziców lub opiekunów. Uczestnicy  nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej, ani oddalać się od miejsca odbywania się zajęć bez wiedzy i zgody organizatora. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę i czekają na podejście organizatora.
 7. UJK  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia czy wypadki uczestników po zakończeniu zajęć , jak i nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

§ 8

 1. Semestr zalicza się na podstawie wpisów do indeksu, które potwierdzają obecności uczestnika na zajęciach. Uczestnik obecny na co najmniej 4 spotkaniach otrzymuje dyplom ukończenia semestru.
 2. W przypadku nieobecności podczas uroczystości rozdania dyplomów dyplomy ukończenia wysyłane są na adres korespondencyjny podany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 9

 1. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach.
 2. O fakcie rezygnacji rodzice powinni powiadomić Organizatorów pocztą elektroniczną bądź pisemnie.

IV
Organizacja zajęć

§ 10

 1. Każde spotkanie składa się z wykładu i zajęć warsztatowych (wykład 30 –45 min, warsztaty 45- 90 min).W przypadku uczestnictwa w kilku warsztatach – terminy zostaną dostosowane do możliwości uczestnictwa.
 2. Uczestnik Uniwersytetu może wybrać maksymalnie dwa rodzaje warsztatów.
 3. Wykład odbywa się w jednej sali. Warsztaty organizowane są na terenie całego kampusu UJK z uwzględnieniem czasu potrzebnego na dotarcie na zajęcia. Za przejazd bądź przejście na warsztaty tematyczne odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni, a Uniwersytet  nie pokrywa kosztów tych przejazdów.
 4. Grupa wykładowa jest jedna, a ilość uczestników nie powinna przekraczać 120 osób.
 5. Warsztaty realizowane są w mniejszych zespołach – liczących ok. 15-20 osób.

§ 11

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, organizatorów i opiekunów grup. W przypadku zakłócania przez uczestnika porządku zajęć, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników.
 3. Na zakończenie każdego spotkania uczestnik otrzymuje podpis prowadzącego  w indeksie.
 4. Każdy uczestnik Uniwersytetu Dziecięcego UJK zobowiązany jest do zapoznania się
  z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych.

V
Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Rodzice wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Uniwersytetu Dziecięcego UJK w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002
  O świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przy procedurze  rejestracyjnej.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Uniwersytetu Dziecięcego UJK.
 3. O wszelkich zmianach uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego UJK informowani będą za pośrednictwem strony internetowej.