Regulamin

REGULAMIN

projektu „RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT
na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach”

 

§ 1
 Słownik pojęć

 1. Projekt – projekt pn.: RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach, o numerze: POWR.03.01.00-00-T077/18, realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany
  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym realizowany od 01.09.2019 do 31.08.2022.
 2. Uczestnik Projektu:

  1) uczeń/uczennica szkoły podstawowej w wieku 6-15 lat, kształcący się w szkole podstawowej na terenie województwa świętokrzyskiego lub w miejscowościach ościennych województwa świętokrzyskiego, który/która został/została zakwalifikowany/zakwalifikowana do Projektu;

  2) rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy, w wieku 23-60 lat, który został zakwalifikowany do Projektu.

 1. Opiekun – rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy będącego/będącej uczestnikiem projektu.
 2. Realizator Projektu – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, będący wnioskodawcą projektu pn.: RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach o numerze: POWR.03.01.00-00-T077/18.
 3. Partner Projektu – Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (wydzielona jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Świętokrzyskiego).
 4. Biuro Projektu – pokój 231 w budynku Wydziału Humanistycznego przy ulicy Uniwersyteckiej 17, 25-406 Kielce, pokój 231.

 

§ 2 
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa cele i założenia Projektu, zasady rekrutacji oraz prawa
  i obowiązki Uczestników.
 2. Projekt realizowany jest przez Realizatora Projektu i Partnera Projektu.
 3. Udział Uczestników Projektu w ramach Projektu jest bezpłatny, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Termin realizacji Projektu obejmuje okres od09.2019 do 31.08.2022.
 5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
  i pisemnego wyrażenia zgody na akceptację jego postanowień, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W imieniu Uczestnika Projektu będącego uczniem/uczennicą, oświadczenie o jakim mowa w ust. 5 podpisuje Opiekun. Złożenie podpisu przez Opiekuna poświadcza, że akceptuje on jego postanowienia, a także że zapoznał on ucznia/uczennicę z treścią Regulaminu.  

 

§ 3
Informacje ogólne o Projekcie

 1. Projekt pn.: RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach, o numerze: POWR.03.01.00-00-T077/18, realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 2. Projekt jest skierowany do minimum 350 Uczestników, w tym 260 uczniów/uczennic i 90 rodziców /opiekunów prawnych.
 3. Okres realizacji Projektu – trzy edycje: pierwsza od 01.09.2019 do 31.12.2020 druga
  od 01.01.2021 do 31. 08.2021, trzecia od 01.09.2021 do 31.08.2022.  

 

§ 4
 Cele i założenia Projektu 

 1. Celem głównym jest wzrost kompetencji Uczestników Projektu poprzez udział
  w działaniach dydaktycznych, tj. w kursach edukacyjnych w ramach realizacji trzeciej misji uczelni.
 2. Projekt ma za zadanie:
 • rozbudzenie w uczniach/uczennicach ciekawości poznawczej względem otaczającego świata, kształcenie umiejętności twórczego korzystania z nowoczesnych technologii, wdrożenie do efektywnego współdziałania w zespole oraz nabywanie elementarnych umiejętności w obszarze komunikacji naukowej;
 • zwiększenie kompetencji rodziców/ opiekunów prawnych w zakresie budowania relacji i wzmocnienie więzi między nimi a dziećmi.
 1. Zajęcia dla Uczestników Projektu realizowane są w ramach modułów:

 

 1.             Moduł zajęć edukacyjnych dla uczniów/uczennic CZŁOWIEK I NATURA

       Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji naukowych przez ogląd istotnych zagadnień
z zakresu wiedzy o naturze, jej mechanizmów i praw, wzajemnych zależności
ze światem ludzi oraz możliwości ich wyjaśniania na podstawie operacji myślowych (zadawanie pytań, wyciąganie wniosków).

       Efektem realizowanych zajęć będzie pobudzenie ciekawości poznawczej i dążenie
do wyjaśniania praw przyrody wokół człowieka.

            Obszary tematyczne:

            1) Fizyka w kosmosie i na wyciągnięcie ręki;

            2) Życie to organizm;

            3) Wszystko jest chemią;

            4) Logika w ruchu, ruch w logice.

 

 1. Moduł zajęć edukacyjnych dla uczniów/uczennic CZŁOWIEK I NOWOCZESNE  TECHNOLOGIE

Celem zajęć jest rozwijanie podstawowych kompetencji informatycznych przez zapoznanie się z zagadnieniami obejmującymi umiejętne oraz refleksyjne wykorzystanie TSI (technologie społeczeństwa informacyjnego) do nauki, komunikacji i rozrywki (kompetencje informatyczne).

Efektem zajęć będzie pobudzenie lub weryfikacja u słuchaczy umiejętności w zakresie wybranych zagadnień komunikacyjno-informacyjnych w procesie poznawania, prezentowania i wymiany informacji, a także porozumiewania się i uczestnictwa
w sieciach (grupach) współpracy.

Obszary tematyczne:

1) Nowe media inaczej, czyli co może smartfon, tablet, komputer i konsola;

2) W dwóch światach… Gry online i cyfrowe a rzeczywistość;

3) Czy współczesna nauka może obyć się bez technologii informacyjnych?;

4) Jak współdziałać w Internecie? Słowo, obraz, dźwięk i ich przetwarzanie
w wirtualnej przestrzeni.

 

 1. Moduł zajęć edukacyjnych dla uczniów/uczennic CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO

Celem modułu jest rozwijanie podstawowych kompetencji związanych z rozwijaniem ciekawości poznawczej, efektywnego uczenie się, kreatywności oraz umiejętności społecznych w zakresie empatii, twórczego rozwiązywania problemów
i efektywnego współdziałania w zespole. Ponadto, w ramach zajęć, będą uwzględnione podstawowe kwestie dotyczące komunikacji interpersonalnej, werbalnej
oraz niewerbalnej w kontekście porozumiewania się, gdyż stanowi ona istotny element sukcesu edukacyjnego. Efektem zajęć będzie ukształtowanie postawy społecznej otwartości.

Obszary tematyczne:

1) Homo loqens… Zasady dobrej komunikacji między ludźmi;

2) Mózgowe treningi, czyli o uczeniu się przez całe życie;

3) PR na co dzień, czyli praca nad swoim wizerunkiem;

4) Jestem, więc działam! Wspólnota dobrych relacji w dążeniu do innowacyjności.

 

 1. Moduł zajęć edukacyjnych dla uczniów/uczennic CZŁOWIEK I KULTURA

Celem zajęć jest rozwijanie świadomości kulturowej oraz ekspresji w zakresie twórczego wyrażania pomysłów, uczuć i doświadczeń, za pomocą środków wyrazu takich jak dźwięk (muzyka), słowo, obraz (sztuka wizualna), a także wykorzystywania zasobów i dziedzictwa kulturowego do rozumienia aktualnych zjawisk otaczającego człowieka świata.

Obszary tematyczne:

1) Przeszłość jest trendy! Historia i prehistoria objaśnia nasz świat;

2) Storytelling… słowo i opowieść w życiu codziennym i (biblio)terapii;

3) Kreacje wizualne w przestrzeni online i offline;

4) Dźwięk w percepcji i sztuce.

 

 1. Moduł zajęć edukacyjnych dla Uczestników Projektu będących rodzicami/opiekunami prawnymi RODZIC NA UNIWERSYTECIE

Celem zajęć jest rozwój kompetencji społecznych i komunikacyjnych ważnych
w wychowaniu i rozwijaniu pasji naukowych młodego pokolenia.

 

 1. Uczestnik projektu: uczeń/uczennica – będzie mógł wziąć udział tylko w dwóch edycjach, natomiast rodzic/opiekun prawny w jednej 
 2. Cykl zajęć w każdej edycji projektu obejmuje 8 spotkań oraz Inaugurację i Absolutorium wraz z Sympozjum Naukowym CZŁOWIEK ZMIENIA ŚWIAT.
 3. Uczestnik projektu będący uczniem/ uczennicą w jednej edycji weźmie udział
  w dwóch modułach zajęć: w jednym z obszaru nauk ścisłych oraz w jednym z obszaru nauk humanistyczno-społecznych, co łącznie obejmuje: 32 godziny dydaktyczne warsztatów oraz 8 godzin wykładów.
 4. Uczestnik projektu będący rodzicem/opiekunem prawnym w jednej edycji weźmie udział w jednym module zajęć, obejmującym łącznie 32 godziny dydaktyczne warsztatów oraz 8 godzin wykładów.
 5. Miejscem odbywania zajęć w ramach Projektu są obiekty Realizatora Projektu w Kielcach oraz Partnera Projektu w Podzamczu.
 6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w okresie stanu epidemii, zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej lub hybrydowej (stacjonarnej i zdalnej), gwarantującej realizację celów i założeń Projektu. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej lub hybrydowej opracowuje i udostępnia uczestnikom Projektu Kierownik Projektu.
 7. W przypadku odbywania zajęć w ramach Projektu w formie stacjonarnej w okresie stanu epidemii, u Realizatora Projektu lub Partnera obowiązują zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, do przestrzegania których będą zobowiązani Uczestnicy Projektu.

 

§ 5
Zasady rekrutacji

 1. Rejestracja na zajęcia odbywa się wyłącznie przez internet.
 2. W celu zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://dzieciecy.ujk.edu.pl/. Formularz może wypełnić jedynie osoba pełnoletnia.
 3. Formularz jest aktywny tylko w czasie podanym przez organizatorów, zgodnie
  z informacją na stronie https://dzieciecy.ujk.edu.pl/.
 4. Kryteria rekrutacji:

1) kryteria dostępu:

– wiek: 6-15 lat (uczniowie/uczennice, którzy nie uczestniczyli w Projekcie
lub uczestniczyli w jednej edycji),

– wiek: 23-60 lat (rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie uczestniczyli w żadnej edycji Projektu i których dziecko uczestniczy w trwającym procesie rekrutacji);

2) kryteria formalne:

– kompletność i poprawność zgłoszenia;

3) kryteria premiujące

 

  UCZNIOWIE/UCZENNICE RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
1. Orzeczenie o niepełnosprawności – 5 pkt Orzeczenie o niepełnosprawności – 5 pkt
2. Uczestnictwo w poprzednich edycjach UDJK
a) brak uczestnictwa w zajęciach – 5 pkt.      b) uczestnictwo w jednej  edycji – 2 pkt.

      c) uczestnictwo w dwóch  edycjach i więcej – 1 pkt.

3.  

Aktywność popularnonaukowa

Udokumentowany udział w konkursach/olimpiadach wiedzy:

a)       etap szkolny (wewnątrzszkolny) – 1pkt.

b)       etap międzyszkolny – 2 pkt.

c)       powiatowy – 3 pkt.

d)       wojewódzki – 4 pkt.

e)       ogólnopolski/centralny – 5 pkt.

 

Wykształcenie

a)       podstawowe – 5 pkt.

b)       średnie – 2 pkt.

c)       wyższe – 0 pkt.

 

 

4. Aktywność popularnonaukowa

Czynny i udokumentowany udział w konferencjach, debatach, sympozjach popularnonaukowych – 5 pkt.

Aktywność popularnonaukowa

Czynny i udokumentowany udział w konferencjach, debatach, sympozjach popularnonaukowych – 5 pkt.

5.  

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu
się do projektu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 1. Powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdzie Kierownik Projektu, specjalista ds. dokumentacji, koordynator ds. formalnych UDJK, przedstawiciel Partnera Projektu. Komisja dokona oceny formularzy zgłoszeniowych, sporządzi protokół
  z rekrutacji oraz listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i listę rezerwową. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w projekcie lub niedopełnienia przez niego warunków formalnych w określonym czasie, istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osoby z listy rezerwowej. Rekrutacja odbędzie się w terminie podanym przez Realizatora Projektu. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby Uczestników Projektu
  niż założony limit, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca w terminie podanym przez Realizatora Projektu. W przypadku takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu Uczestników Projektu do projektu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
 2. 6. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zostaną powiadomione o tym
  za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, przy czym w przypadku uczniów/uczennic powiadomienie zostanie skierowane do Opiekuna.
 3. 7. Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane do wypełnienia Formularza Uczestnika
  oraz Oświadczenia, które znajdują się na stronie internetowej https://dzieciecy.ujk.edu.pl/. Dokumenty te wypełnione, wydrukowane i czytelnie podpisane należy odesłać do Biura Projektu za pomocą wiadomości e-mail (w formie skanu dokumentów) na wskazany adres mailowy w nieprzekraczalnym terminie podanym przez organizatora na stronie https://dzieciecy.ujk.edu.pl/. Formularz ucznia/uczennicy oraz Oświadczenie podpisuje Opiekun. 

 

§ 7
 Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Opiekuna

 

 1. Uczestnik Projektu ma prawo do nieodpłatnego udziału w zajęciach zgodnie
  z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
 • stosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu;
 • uczestnictwa w działaniach projektowych przewidzianych w ramach Projektu
  i potwierdzania swojej obecności, w sposób przyjęty dla danego modułu;
 • słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, osób reprezentujących Realizatora Projektu lub Partnera Projektu i zachowania zgodnie z zasadami obowiązującymi
  u Realizatora Projektu lub Partnera projektu. W przypadku zakłócania przez Uczestnika porządku zajęć, Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników;
 • usprawiedliwienia w ciągu 3 dni nieobecności na zajęciach; brak takiego usprawiedliwienia skutkuje skreśleniem z listy uczestników, usprawiedliwienia nieobecności ucznia/uczennicy dokonuje Opiekun;
 • zapoznania się z harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej
  oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych;
 • w przypadku rodziców/opiekunów prawnych do wypełnienia ankiety na początku
  i na końcu cyklu spotkań.
 1. W przypadku zajęć w formie stacjonarnej Opiekun jest zobowiązany do:
 • zapewnienia bezpiecznej drogi na zajęcia oraz powrotu z nich – podczas trwania zajęć Opiekun nie powinien opuszczać pomieszczeń, w których organizowane są zajęcia;
 • zapewnienia opieki podczas zajęć – uczniowie/uczennice podczas zajęć są pod opieką Opiekuna, nie mogą samowolnie opuszczać sali, ani oddalać się od miejsca odbywania się zajęć bez wiedzy i zgody organizatora;
 • pokrycia szkód spowodowanych przez ucznia/uczennicę przed, w trakcie
  i po zajęciach.

  1. Realizator Projektu oraz Partner Projektu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia czy wypadki Uczestników projektu po zakończeniu zajęć, jak i nie ponoszą odpowiedzialności za uczniów/uczennice pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.
  2. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z projektu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. O fakcie rezygnacji należy powiadomić pisemnie Realizatora Projektu.

 

§ 8
 Postanowienia końcowe

 1. W uzasadnionych przypadkach, Realizator Projektu i Partner Projektu zastrzegają sobie prawo zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Projektu, w tym gdy potrzeba dokonania zmiany wynikać będzie z przepisów prawa, postanowień umowy
  o dofinansowanie Projektu, zaleceń instytucji pośredniczącej lub/i finansującej, oraz gdy wprowadzenie zmiany będzie uzasadnione potrzebą właściwej realizacji Projektu.
 2. Zmiana Regulaminu obowiązuje od następnego dnia od daty jej ogłoszenia w sposób przyjęty dla ogłoszenia Regulaminu.